ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร

1.   บทนำ
Indorama Ventures Global Services ตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกโดยรวมว่า “IVL” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ในประเทศ/เขตปกครองที่ท่านอาศัยอยู่ เราจึงขอแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

2.   ผู้รับ/เข้าถึงข้อมูล:
IVL รวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับท่านตามความเหมาะสมตลอดกระบวนการสรรหาบุคลากร ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่

      •     ชื่อเต็ม รวมทั้งชื่อตั้งแต่กำเนิด ที่อยู่ส่วนบุคคล บัญชีอีเมล์ส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล        
      •     ประวัติย่อสำหรับสมัครงานและจดหมายปะหน้า
      •     รายละเอียดพื้นฐาน เช่น ภาษาพูด วัดเกิด สถานภาพสมรส
      •     รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต
      •     ประวัติการศึกษา
      •     เพศ
      •     สัญชาติ
      •     รายละเอียดที่อยู่ เช่น ที่อยู่ส่วนบุคคล
      •     รายละเอียดการติดต่อ เช่น บัญชีอีเมล์ส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล
      •     รายละเอียดเกี่ยวกับการสมรส เช่น สถานภาพสมรส วันที่สมรส ชื่อคู่สมรส เลขทะเบียนสมรส
      •     วันเกิด
      •    ภาษาแม่ที่เลือกใช้ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือจัดอยู่ในกลุ่มพิเศษซึ่งเราประมวลผล รวมถึงแต่ไม่จำกัด พียง ข้อมูลดังต่อไปนี้
      •     ประวัติอาชญากรรม
      •     ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การตรวจสารเสพติด
      •     รายละเอียดความทุพพลภาพ เช่น ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กลุ่มความเสี่ยง อัตราร้อยละของ วาม เสี่ยง หมายเลขอ้างอิงและวันที่ออกเอกสารรับรองความเสี่ยง/ทุพพลภาพ สถานะความทุพพลภาพของ                หารผ่านศึก สถานะความทุพพลภาพที่ระบุในฟอร์ม CC-305 พลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ (สำหรับผู้สมัครในสหรัฐอเมริกันเท่านั้น)
      •     รายละเอียดเกี่ยวกับชาติพันธุ์ เช่น เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์
      •     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ เช่น จังหวัด มณฑล รหัสไปรษณีย์ (สำหรับผู้สมัครในจีนเท่านั้น)
      •     หมู่เลือด
      •     สถานภาพทางการเมือง (สำหรับผู้สมัครในจีนเท่านั้น)
      •    รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร เช่น ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลข IBAN หมายเลข CLABE (สำหรับที่อินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามตามที่ท่านได้แจ้งไว้ หากข้อมูลดังกล่าวสัมพันธ์กับการสมัครงานของท่านที่ IVL เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิง เป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องแจ้งให้บุคคลอ้างอิงทราบว่าท่านได้ให้ข้อมูลนั้น ๆ แก่เราตลอดจนวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูล

3.     วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
IVL คำนึงถึงฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ตลอดจนเพื่อเก็บข้อมูลจากกระบวนการดังกล่าว การประมวลผลข้อมูลจากผู้สมัครงานช่วยให้เรา

  • บริหารจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร
  • ตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมของผู้สมัครกับการจ้างงาน
  • ดำเนินการรับสมัครงาน ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและติดต่อท่าน
  • ประเมินว่าท่านมีทักษะทางวิชาชีพ ความชำนาญ และประสบการณ์ในตำแหน่งที่ท่านสมัครหรือไม่
  • กำหนดเงื่อนไขการทำงานและตัดสินใจว่าจะเสนองานให้ผู้สมัครท่านใด
  • บริหารจัดการการเริ่มงานใหม่และขั้นตอนการจ้างงานอื่น ๆ
  • ดำเนินการจ่ายเงินเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
  • ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน

เราอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลจากผู้สมัครงานเพื่อชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาทางกฎหมาย นอกจากนั้น IVL ยังจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยการทำสัญญากับท่าน รวมทั้งเป็นการแสดงว่าขั้นตอนการสมัครและสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากการสมัครงานของท่านไม่ประสบผลสำเร็จ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ IVL ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิจารณาประวัติของท่านสำหรับโอกาสการจ้างงานที่มีความเหมาะสมในอนาคต โดยอ้างอิงตามเงื่อนไขการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

4.   วัตถุประสงค์รอง
หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ซึ่งไม่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ เราจะออกประกาศฉบับใหม่เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูล วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขการประมวลผลแก่ท่านก่อนเริ่มประมวลผล ในกรณีจำเป็น เราจะขอรับความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลใหม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

5.   บุคคลที่สาม
บุคคลที่สาม ณ ที่นี้ ได้แก่ หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ราชการ (และหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้) บริษัท SAP Systems, Applications and Products in Data Processing (Thailand) จำกัด (สำหรับแพลตฟอร์ม SuccessFactors) บริษัท Accenture Solutions จำกัด (สำหรับติดตั้งระบบ SuccessFactors) และผู้ให้บริการการจัดการแอปพลิเคชันแก่ IVL

6.   สิทธิ์ของท่าน
      ก) สิทธิ์ในการโอน เข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ข้างต้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ ท่านสามารถทำได้ ดังนี้:
           •   SuccessFactors สามารถจัดทำรายงานข้อมูลในระบบที่เราได้รวบรวมจากท่าน
           •   ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อ HR Business Partner ที่เกี่ยวข้อง

      ข) การลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
           ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยติดต่อ HR Business Partner ที่เกี่ยวข้อง

      ค) การเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับ IVL ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเวลา โดยติดต่อ HR Business Partner ที่เกี่ยวข้อง

      ง) สิทธิ์ของท่านในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรักษาข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาข้อมูลหรือหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ว่าจ้าง

7.  ความปลอดภัยของข้อมูล
เรามีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ต เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ใช้ซึ่งได้รับอนุญาตตามที่กลไกควบคุมการเข้าถึงข้อมูลกำหนดเท่านั้น

8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลและความเสี่ยงจากการส่งข้อมูลข้ามแดน
เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตความคุ้มครองทางกฎหมายอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกส่งต่อไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ว่าจ้างของท่าน ซึ่งกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลในประเทศเหล่านั้นอาจแตกต่างจากประเทศที่ว่าจ้างของท่าน เราจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลที่มีการส่งต่อ
ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่ IVL บริษัทลูก และบริษัทในเครือ IVL ตั้งอยู่ [ https://www.indoramaventures.com/en/worldwide และ https://www.indoramaventures.com/en/our-company/organization-structure ] ท่านได้ยอมรับว่า (ก) ข้อมูลของท่านที่ถูกโอนไปยังประเทศเหล่านี้ย่อมเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ในประเทศ/แต่ละรัฐของประเทศนั้น ๆ (ข) กฎหมายและระเบียบบังคับใช้เหล่านั้นไม่ได้ให้สิทธิ์ที่เหมือนหรือเทียบเท่ากับสิทธิ์ในกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ ณ ประเทศที่ว่าจ้างของท่าน

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เราจะ

(ก) รวบรวม ประมวลผล และโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับ IVL
(ข) ตอบข้อสงสัยจากท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประมวลผลและโอนข้อมูลส่วนบุคคล
(ค) เตรียมสำเนาเอกสารตามคำขอเพื่อชี้แจงรายละเอียดการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม หากเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นความลับ เราจะลบข้อมูลนั้น ๆ และเมื่อมีการลบข้อมูล เราจะอธิบายเหตุผลในการลบข้อมูลตลอดจนสิทธิ์ในการแจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ทราบแก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม หากท่านยินยอมเคารพการรักษาความลับของข้อมูลความลับที่ถูกลบ เราจะยึดตามคำตัดสินของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารดังกล่าวของท่าน

(ง) ให้สิทธิ์แก่ท่านตามที่แจ้งไว้ในหนังสือยินยอมนี้
(จ) เข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาในฐานข้อมูลของ SuccessFactors รวมทั้งระหว่างการโอนข้อมูล และ
(ฉ) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้สมัครงานของ IVL และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

9.  การเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บรักษานานเกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในหนังสือยินยอมนี้ โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่นโยบายองค์กรของเรากำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฏหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง และตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้

10. ระบบอัตโนมัติในการประเมินคุณลักษณะบุคคลและการตัดสินใจ
เราไม่ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินกิจกรรมใดใดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะบุคคลและการตัดสินใจ

11. ติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อเราที่ dpo@indorama.net