ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร

นโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงาน IVL ทั่วโลก

ภาพรวม
บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทที่เข้าซื้อกิจการใหม่ (“IVL", “เรา” หรือ “พวกเรา”) ยึดหลักจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเราในทุกประเทศบนโลกที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา เขตอำนาจศาลหลายแห่งที่ IVL ดำเนินธุรกิจมีการบังคับใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมองค์กรในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อดีตพนักงาน กรรมการ นักศึกษาฝึกงาน ผู้สมัครงานที่รับเข้าทำงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และพนักงานประจำหรือชั่วคราวอื่นๆ ("พนักงาน") IVL มุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราต้องการให้พนักงานที่ทำงานกับ IVL รู้สึกปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) ฉบับนี้อธิบายรายละเอียดสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเป็นผู้ดำเนินการและควบคุมส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" "ข้อมูลของคุณ") และสิทธิ์ของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Indorama Ventures Europe B.V. (Markweg 201, 3198 NB Europoort Rotterdam) จะเป็นผู้แทนของสาขาของ IVL ที่ตั้งอยู่นอกเขตสหภาพยุโรป

ข้อมูลส่วนบุคคล
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลแต่ละคนได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่ง IVL ได้ทำการรวบรวมหรือได้รับ เช่น ข้อมูลของคุณ เป็นต้น 

เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากแหล่งใด
เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยใช้วิธีต่อไปนี้:
•    ได้รับจากคุณโดยตรง เช่น การสมัครงานและกระบวนการจ้างงาน (ทั้งต่อหน้าและออนไลน์)
•    จากกิจกรรมต่าง ๆ ขณะมีการว่าจ้างคุณเป็นพนักงาน เช่น การปฏิบัติงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อน   พนักงาน ผู้รับจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลอื่น ๆ หรือจากการใช้งานระบบ อินทราเน็ต หรือบริการด้านทรัพยากรมนุษย์         ที่เรานำเสนอผ่านอินทราเน็ตหรือบริการออนไลน์ของเรา และแอปพลิเคชันอื่นที่คล้ายคลึงกัน
•    จากบุคคลอื่น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย
    o    บุคคลอ้างอิง
    o    ข้อมูลสาธารณะ
    o    นายจ้างเดิม
    o    เพื่อนพนักงาน (เช่น ใช้สำหรับเสนอชื่อและยกย่องชมเชยพนักงานที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น)
    o    บุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานตรวจสอบประวัติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบบการจัดการการเดินทางของบุคคลที่สามได้ รับการอนุมัติจากบริษัท และบริการเรียกรถของบุคคลที่สาม (ก็ต่อเมื่อและเท่าที่กฎหมายที่
           เกี่ยวข้องให้กระทำได้)

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างไร
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเรา หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไม่ใช่ประเภทข้อมูลที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้บุคคลนั้นทราบตามสมควร (หากกฎหมายกำหนดไว้) ว่าข้อมูลใดจะถูกรวบรวมและจะนำไปใช้อย่างไร 
IVL อาจ (แต่ไม่จำเป็น) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในรายการต่อไปนี้ และในทุกกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในรายการด้านล่างจะได้รับการประมวลผลภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตเท่านั้น

รายละเอียดส่วนบุคคล รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลระบุตัวตน
ชื่อ สรรพนาม ข้อมูลระบุตัวตนทุกประเภท และรายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมลบ้าน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่จริง) เพศ วันเกิด อายุ สถานที่เกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขผู้ประกันตนประกันสังคม (หรือหมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้) ข้อมูลการประกันภัย สถานะสมรส/คู่ครอง พลเมือง คู่ชีวิต บุคคลในอุปถัมภ์ ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และประวัติการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลความพร้อม/ตารางเวลาในการทำงาน/ส่วนตัวตามวันแบบปฏิทิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุม/การสื่อสาร

ข้อมูลการศึกษาและอาชีพหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
IVL อาจเก็บข้อมูลการศึกษาของคุณและอาชีพหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น ประวัติการทำงานของคุณ

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อการสรรหาพนักงาน
IVL อาจเก็บข้อมูลละเอียดอ่อนบางประเภทภายใต้กฎหมายท้องถิ่นหรือตามความยินยอมของคุณ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ/การแพทย์ (รวมถึงความพิการ) ข้อมูลสมาชิกสหภาพแรงงาน ศาสนา เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย และข้อมูลเกี่ยวกับการต้องโทษและความผิดทางอาญา นอกจากนี้ IVL อาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของคุณไปพร้อมกันด้วย (เมื่อประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพการสมรส ครอบครัว หรือบุคคลในอุปถัมภ์ การดำเนินการดังกล่าวอาจเผยให้เห็นรสนิยมทางเพศของบุคคลนั้นๆ โดยไม่ตั้งใจจากการได้เห็นชื่อและเพศของคู่ครอง) IVL รวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อนทุกชนิดภายใต้วัตถุประสงค์เฉพาะทาง เช่น ข้อมูลสุขภาพ/การแพทย์เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะทุพพลภาพหรือการเจ็บป่วย (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางกฎหมายภายใต้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) และเพื่อให้ผลประโยชน์ การตรวจสอบประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย (เช่น เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์) เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายและนโยบายภายในที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายและการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
 
เอกสารสำคัญภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง
IVL อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ข้อมูลหนังสือเดินทาง วีซ่า และรายละเอียดอื่นๆ ด้านถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตทำงาน (สำเนาที่เป็นกระดาษและ/หรืออิเล็กทรอนิกส์)

ข้อมูลทางการเงินเพื่อการจ่ายเงินเดือน/สวัสดิการ
รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณและรายละเอียดทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต่อการจ่ายเงินเดือน/สวัสดิการ

ข้อมูลการบริหารจัดการผู้มีความสามารถ
ข้อมูลที่สำคัญต่อการตรวจสอบประวัติบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจและผลการปฏิบัติงาน คำติชมและคำเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน โปรแกรมอีเลิร์นนิง/ฝึกอบรม การตรวจสอบและการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (รวมถึงข้อมูลที่คุณมอบให้เมื่อมีการขอ/ให้คำติชม การกำหนดลำดับความสำคัญ การอัพเดตข้อมูลของคุณลงในเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง) ใบขับขี่ และข้อมูลกรรมสิทธิ์รถ

ข้อมูลการรับสมัครงานตามที่ร้องขอ
ข้อมูลตามที่ร้องขอเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสรรหาพนักงานภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการรับสมัครงานตามที่คุณส่งให้เรา 
ข้อมูลของคุณที่ปรากฏในเรซูเม/ซีวี จดหมาย ตัวอย่างงานเขียน หรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ (รวมถึงรูปถ่ายด้วย)

ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นระหว่างการรับสมัครงาน 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่สร้างขึ้นโดยผู้สัมภาษณ์และเอเยนต์จัดหางาน ตามที่เอเยนต์และคุณได้สนทนากัน หรือจากการค้นหาทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการรับสมัครที่ได้รับจากบุคคลที่สาม 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราได้รับจากเอเยนต์จัดหางานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก นายหน้าสมัครงาน หรือเว็บไซต์หางาน ในกรณีที่มีข้อมูลดังกล่าวอยู่

สื่อเสียง-ภาพ 
รูปและภาพ/เสียง/วีดิโอที่จับภาพได้/บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดหรือระบบวีดิโออื่นๆ เมื่อมาติดต่อสำนักงานเรา หรือบันทึกขณะมีการรับสมัครงานหรือการสัมภาษณ์งานทางวิดีโอ หรือระหว่างงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์และการถ่ายทอดสดอื่นๆ (รวมถึงการบันทึกภาพ/เสียงในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)

ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะที่ผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ

ประวัติการทำงานและการตรวจสอบประวัติ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต การศึกษา ภาษาพูด (ตามขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ประวัติเครดิต ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลเปิดเผยอื่นๆ ขณะมีการคัดกรองประวัติ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องความหลากหลาย  
ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์/ศาสนา/ความพิการ/เพศและสถานะ LGBTQIAP ที่ระบุด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานของรัฐบาลตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเพื่อทำความเข้าใจลักษณะที่หลากหลายของพนักงาน IVL ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย

ข้อมูลการประเมิน
ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการประเมินทางจิตวิทยา เทคนิค หรือพฤติกรรม คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการประเมินดังกล่าวก่อนที่คุณจะเข้าร่วม

เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรที่บริษัทจัดหา 
ส่วนสูง น้ำหนัก และขนาดเสื้อผ้า ข้อจำกัดทางกายภาพและความต้องการพิเศษ โดยรวบรวมต่อเมื่อและเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กระทำได้ (เช่น สุขภาพและความปลอดภัย) 

รถส่วนกลางของบริษัท 
ใบขับขี่ ประวัติการขับขี่ ป้ายทะเบียนรถ ตั๋วจอดรถ ค่าปรับ ตำแหน่งบน GPS และเส้นทางที่ใช้สัญจร

ผลงานโดดเด่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามของพนักงานในการปรับปรุงชุมชนที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเราและ/หรือพัฒนาส่งเสริมชีวิตของผู้อื่น (เช่น ร่วมงานการกุศลกับบุคคลนั้นๆ)

ยกเว้นข้อมูลบางอย่างที่กฎหมายกำหนดหรือตามนโยบายของ IVL (รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์การจ้างงานกับ IVL) การตัดสินใจของคุณในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เราถือเป็นการให้ข้อมูลโดยความสมัครใจ ดังนั้นคุณจะไม่ต้องรับโทษอันไม่พึงประสงค์ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณไม่ให้ข้อมูลบางชนิด เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์บางข้อหรือทุกข้อที่ปรากฏในนโยบายนี้ (หากเป็นกรณีที่เลวร้ายแล้วอาจจะส่งผลให้เราต้องยุติความสัมพันธ์ในการทำงานกับคุณ) และคุณอาจไม่สามารถใช้เครื่องมือและระบบบางอย่างที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา (เช่น ผู้ที่อาจเป็นพนักงาน/บุคคลอ้างอิงหรือบุคคลในอุปถัมภ์) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวรับทราบข้อมูลที่ปรากฏในนโยบายนี้และได้ยินยอมให้คุณดำเนินการมอบข้อมูลแก่ IVL 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดและบนพื้นฐานของกฎหมายข้อใด
ในทุกสถานการณ์ IVL จะใช้ข้อมูลบุคคลของคุณภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น IVL ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น โปรดดูรายการด้านล่างเพื่อศึกษา (i) รายการวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย IVL และ (ii) ภาพรวมของพื้นฐานทางกฎหมายของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ

I.วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายในการจ้างงาน
จัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างเราและคุณ
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา

ช่วยสนับสนุนการสื่อสารกับคุณ (รวมถึงช่วยในเรื่องการประชุม การสื่อสารกรณีฉุกเฉิน และเพื่อให้ข้อมูลตามที่คุณร้องขอ)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราสื่อสารกับคุณได้อย่างเหมาะสม (รวมถึงการจัดการเหตุฉุกเฉินในองค์กร)

ประเมินความเหมาะสมของคุณในตำแหน่งที่บริษัทว่าจ้างคุณ รวมถึงตำแหน่งในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้สรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

ดำเนินการด้านธุรการ
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้สรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

การบริหารสวัสดิการของพนักงาน
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราจะได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง

ทำการรายงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายและปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมาย

การจัดการการลำดับงาน เช่น การมอบหมาย การจัดการ และการบริหารโครงการ
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน รวมถึงการวิเคราะห์ค่าตอบแทน
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราจะได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

การประมวลการจ่ายเงินเดือน
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราจะได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการผลการปฏิบัติงาน
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

การบริหารสวัสดิการ บำนาญ และงานบุคคล รวมถึงสวัสดิการด้านสุขภาพและการแพทย์ สิทธิการลา และโบนัส
เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายอันจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และ/หรือถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่า (i) พนักงานของเราได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (ii) เราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

การจัดการผู้มีความสามารถ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความผูกพัน และการสร้างทีม (รวมถึงกิจกรรมพิเศษ) หรือการจัดการการดำเนินงาน
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

การวางแผนและการจัดการเกษียณอายุ 
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่า (i) เราได้ว่าจ้างพนักงานที่เหมาะสมจริง หรือ (ii) พนักงานของเราได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

การติดตามและบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท (รวมถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม สุขภาพและความปลอดภัย การเดินทางและค่าใช้จ่าย บัตรเครดิตบริษัท การเข้าร่วม และนโยบายการทำงานจากที่บ้าน) ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ตามข้อกำหนดต่างๆ มากมาย เช่น แรงงาน ภาษี กฎหมายประกันสังคม) หรือข้อกำหนดตามสัญญา (ตามสัญญาระหว่างคุณและบริษัท) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อ้างถึงโดยอยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้ในหัวข้อการติดตาม
การปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายและ/หรือถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่า (i) บริษัทได้คัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมจริง หรือ (ii) พนักงานของเราได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

การวางแผนการเดินทาง การคมนาคมขนส่ง และการย้ายถิ่นฐาน
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่า (i) บริษัทได้คัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมจริง หรือ (ii) พนักงานของเราได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดใช้งาน การสนับสนุน และการรับรองความถูกต้องของระบบไอที
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

การพัฒนาองค์กรและการสื่อสาร
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

บรรษัทภิบาลหรือกิจการองค์กร
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

การบริหารและการจัดการด้านการเงิน การตรวจสอบภาษี และการพัฒนาของบริษัท
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่า (i) การดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม และ (ii) ความปลอดภัยของข้อมูลมีความเหมาะสม

สนับสนุนข้อเรียกร้อง การต่อสู้ หรือคำประกาศใดๆ ในกระบวนการพิจารณาคดีหรือกระบวนการกึ่งพิจารณาคดี
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

การติดตามและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การเลือกปฏิบัติ การฉ้อโกง หรือเหตุอาชญากรรมอื่นๆ
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นปลอดภัย

การควบคุมดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงในสถานที่ (เช่น กล้องวงจรปิดและการ์ดควบคุมการเข้าออก) และขณะทำงานจากที่บ้าน
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นปลอดภัย

อำนวยความสะดวกในการเข้าทำงานและออกจากงานของบุคลากร
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

สนับสนุนขั้นตอนสรรหาและว่าจ้างภายใน
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

สนับสนุนให้เกิดส่วนร่วมในประสบการณ์ ตระหนักถึงการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และมอบบริการด้านทรัพยากรมนุษย์แบบเฉพาะบุคคลที่เรานำเสนอผ่านข้อมูลที่รวบรวมได้จากอินทราเน็ตและบริการออนไลน์ของ SF และแอปพลิเคชันที่คล้ายกัน
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

การสื่อสารภายในและภายนอก (เช่น จดหมายข่าวหรือโซเชียลมีเดีย)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

เสนอโอกาสและคูปองเฉพาะสำหรับพนักงาน
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

การจัดการการเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

ดำเนินการตรวจสอบภายในหรือภายนอก
จำเป็นต่อพันธกรณีตามกฎหมาย และ/หรือถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

การทำธุรกรรมขององค์กร (รวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการขายกิจการ)
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

การจัดอีเว้นท์ภายในและภายนอก
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายด้านยาและ/หรือแอลกอฮอล์ที่ IVL นำมาใช้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นไปได้
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นปลอดภัย

การจัดการสถานการณ์พิเศษ การคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ และการคุ้มครองคุณและบุคคลอื่น (เช่น พนักงานคนอื่น ๆ) ในสถานการณ์ดังกล่าว
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นปลอดภัย

การสอบสวนและบังคับใช้มาตรการทางวินัย
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมายที่มีคุณ หรือเพื่อนพนักงาน คนงาน และผู้รับเหมารายอื่นเป็นผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงอุบัติเหตุในที่ทำงาน
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรากับลูกค้าและคู่ค้า (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบสั่งซื้อ การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ การใช้อีเมลติดต่อสื่อสาร)
จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา และถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

การเสนอชื่อและยกย่องชมเชยพนักงานที่สร้างผลงานโดดเด่นจนส่งมอบผลลัพธ์ระดับยอดเยี่ยมให้แก่บริษัท เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก พัฒนาชุมชนรอบสำนักงานบริษัท และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน (เช่น ร่วมทำบุญ)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

II. วัตถุประสงค์เฉพาะในการรับสมัครงานและพื้นฐานทางกฎหมาย
การสมัครงาน
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

ประเมินความเหมาะสมของคุณในการว่าจ้างตำแหน่งที่คุณกำลังสมัคร
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

ช่วยสนับสนุนการสื่อสารกับคุณ (รวมถึงช่วยในเรื่องการประชุม การสื่อสารกรณีฉุกเฉิน และเพื่อให้ข้อมูลตามที่คุณร้องขอ)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราสื่อสารกับคุณได้อย่างเหมาะสม (รวมถึงการจัดการเหตุฉุกเฉินในองค์กร)

บริหารจัดการการสมัครงานของคุณ
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

ดำเนินงานด้านธุรการ (เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มผู้สมัครของเรา เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าผู้สมัครงานกับ IVL เป็นใคร รวมถึงวิธีดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถระดับสูงไว้
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงกระบวนการรับสมัครอยู่เสมอ

หากคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์สมัครงานของเรา เราจะป้อนข้อมูลของคุณลงในฐานข้อมูลเพื่อส่งจดหมายแจ้งตำแหน่งงานและกิจกรรมของ IVL ในอนาคต คุณอาจได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับงานสำหรับคุณโดยเฉพาะ ขณะอ่านเว็บไซต์สมัครงานของเรา
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

บางกรณีจะมีการบันทึกการสัมภาษณ์ออนไลน์ของคุณ เพื่อให้เอเยนต์จัดหางานและผู้จัดการฝ่ายว่าจ้างได้ตรวจสอบเพิ่มเติม
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

ถ่ายโอนข้อมูลการติดต่อของคุณ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลการสมัครงานและซีวี ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้กรอกลงในระบบจัดหางานของเรา ไปยัง IVL Talent Connection ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เราดูแลเอง เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงตำแหน่งงานใหม่ที่คุณอาจสนใจ
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ IVL เพื่อให้แน่ใจว่าเราสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจริง

III. วัตถุประสงค์ทั่วไปและพื้นฐานทางกฎหมาย
การติดตามการใช้งานระบบของเรา (รวมถึงการติดตามการใช้เว็บไซต์ของเรา แอปและเครื่องมือใดๆ ที่คุณใช้)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคุ้มครองชื่อเสียงของเรา

เสียงสะท้อนจากสังคม (การระบุและการประเมินประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ IVL และลูกค้าของเราบนโซเชียลมีเดีย (เฉพาะเนื้อหาที่สาธารณชนเข้าถึงได้) เพื่อทำความเข้าใจความรู้สึก ความตั้งใจ อารมณ์ และแนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงบริการของเราต่อไปได้ โดยอาจอาศัยการค้นหาคำสำคัญ ซึ่งเป้าหมายของเราคือการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการสนทนาในช่วงเวลาที่กำหนด หาใช่การระบุตัวบุคคลไม่ และเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น เราจะวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มบทสนทนาและติดตามความคิดเห็น ข้อความ หรือการโต้ตอบอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะบนสื่อโซเชียลมีเดีย)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและแบรนด์ของเราบนโซเชียลมีเดีย

ปรับปรุงความปลอดภัยและการทำงานของเว็บไซต์ เครือข่าย และข้อมูลของเรา
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับเครือข่ายและข้อมูลของเราอีกด้วย

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น นำการวิเคราะห์ไปใช้กับการดำเนินธุรกิจและข้อมูล เพื่อใช้อธิบาย คาดการณ์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานของ IVL และ/หรือเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานแก่ผู้ใช้ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์การตลาดและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/การประชุม (โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์บนเว็บไซต์ของเรา)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม

สำหรับเสียง/วิดีโอที่บันทึกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดในขณะนั้น/บันทึกไว้ (รวมถึงเหตุการณ์เสมือนจริง/เว็บบินาร์เสมือนจริง): เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของกิจกรรม/การบันทึกดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ (รวมถึงการเผยแพร่การบันทึกดังกล่าวบนสื่อออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด)
ถูกต้องตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเรามีความเหมาะสม ในกรณีเป็นเสียง/วีดิโอที่ไม่มีเป้าหมาย และตามความยินยอมของคุณที่ได้รับก่อนเผยแพร่ ในกรณีเป็นเสียง/วิดีโอที่มีเป้าหมาย


สำหรับข้อความด้านบนที่ระบุว่าเราได้รับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เรามีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราไม่ได้ลิดรอนผลประโยชน์ สิทธิ หรือเสรีภาพของคุณ เพราะเรามี (i) ความโปร่งใสในกิจกรรมประมวลผลของเรา (ii) ความเป็นส่วนตัวของเราตามแนวทางการออกแบบ (iii) การตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เสมอ และ (iv) สิทธิ์ของคุณในกิจกรรมประมวลผลข้อมูล หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบความสมดุลนี้ โปรดติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IVL ที่ dpo@indorama.net

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ตามความยินยอมของคุณภายใต้ขอบเขตความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตที่เราขอให้คุณคลิก/เลือกประโยคว่า "ฉันยินยอม" "ฉันยอมรับ" หรือปุ่ม/กล่องสี่เหลี่ยม/ฟังก์ชันที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล การทำเช่นนี้จะถือเป็นการให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศที่กฎหมายบังคับว่าต้องมีการให้ความยินยอมดังกล่าวเท่านั้น สำหรับประเทศอื่นๆ เรื่องนี้จะถือเป็นเพียงการรับทราบเท่านั้น และพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมของคุณ แต่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลอัตโนมัติ รวมถึงจัดทำโปรไฟล์ นอกจากนี้เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้คุณทราบ เว้นแต่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย หรือเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณเอง (เช่น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์) ที่จะทำเช่นนั้น หากเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ใหม่ซึ่งไม่ครอบคลุมโดยนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยจะมีการอธิบายถึงการใช้งานใหม่นี้ก่อนเริ่มประมวลผลและกำหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการประมวลผล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในอุปถัมภ์
หากคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของคุณและ/หรือบุคคลในอุปถัมภ์อื่นๆ ให้ทาง IVL ทราบ (เช่น เพื่อใช้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสวัสดิการ หรือการโยกย้ายถิ่นฐาน) เราจะใช้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้เคยให้ไว้เท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอรับความยินยอมจากบุคคลเหล่านี้อย่างเป็นทางการ (เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมดังกล่าวในนามบุคคลเหล่านี้) เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามหรือไม่
เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการของเรา ผู้ให้บริการด้านการปรึกษา หน่วยงานสาธารณะและภาครัฐ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมขององค์กรหรือการค้า (หรือที่คาดว่าจะเป็นธุรกรรม) บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ประเทศอื่น ก่อนที่เราจะดำเนินการตามนี้ เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนโยบายภายในของ IVL  นอกจากนี้ IVL ยังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ/พันธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดการมาเยี่ยมสำนักงานของ IVL
เช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ดังต่อไปนี้:
•    เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เรา อันประกอบด้วย การเรียกเก็บเงิน         การประมวลผลการชำระเงิน การบริการลูกค้า การใช้งานอีเมล การโฆษณาและการตลาด การรักษาความปลอดภัยและ การติดตามผลการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาหรือการให้บริการบัญชี การประมวลผลหรือปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและธุรกรรม การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า การวิจัย การโฮสต์ข้อมูล การตรวจสอบบัญชี และการประมวลผลข้อมูล
•    เพื่อคุ้มครองและต่อสู้ยืนยันสิทธิ์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย และความมั่นคงของ IVL บริษัทในเครือ ผู้ใช้ หรือสาธารณชน อันรวมไปถึงการป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมอันตราย และ
•    เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ปรากฏในนโยบายฉบับนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยให้คุณทราบในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลหรือเป็นไปตามความยินยอมของคุณ
เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสำคัญของบริษัทอีกด้วย เช่น การขายเว็บไซต์ การควบรวมกิจการ การรวมบัญชี การขายทรัพย์สิน การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนในครั้งแรก (IPO) หรือแม้แต่ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เช่น การล้มละลาย
หากคุณไม่ได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่นแล้ว การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังบุคคลที่สามนอกเขต EEA จะอยู่ภายใต้การตัดสินใจอย่างเพียงพอหรือเป็นไปตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (สามารถขอรับสำเนาได้จากข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้) หรือหากจำเป็น ก็จะเป็นไปตามการประเมินผลกระทบต่อการถ่ายโอน (TIA) และมาตรการเสริมใดๆ ตามผลของ TIA ดังกล่าว 

ความมั่นคงของข้อมูลมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
เราดูแลการจัดการความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึง หรือการทำลายหรือสร้างความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดกฎหมาย เรามีมาตรการ การควบคุม นโยบายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและแนวทางในการดูแลรักษาการจัดการเหล่านี้ที่คำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลที่เราใช้
เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงที่มีขายในตลาดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราได้ที่ dpo@indorama.net

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลที่ไหน
ในฐานะองค์กรระดับโลกที่มีสำนักงานและธุรกิจทั่วทุกโลก ข้อมูลส่วนบุคคลที่ IVL รวบรวมอาจถูกถ่ายโอนหรือเข้าถึงได้ในระดับสากลในทุกสาขาของ IVL รวมถึงระหว่างบริษัทต่างๆ กันเองและบริษัทในเครืออีกด้วย การถ่ายโอนข้อมูลในระดับโลกของ IVL เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้และตามข้อตกลงการโอนข้อมูลข้ามพรมแดนของเรา ("CBDTA") CBDTA ของเราสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่ปรากฏในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไป (EU) 2016/679 ด้วย CBDTA กำหนดให้หน่วยงานในกลุ่มของเราทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ CBDTA ของเราต้องปฏิบัติตามกฎภายในฉบับเดียวกัน นอกจากนี้แล้ว สิทธิ์ของคุณ (โปรดอ่าน "คุณมีสิทธิ์ใดบ้างในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ") ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม ไม่ว่าหน่วยงานใดของ IVL จะประมวลผลข้อมูลคุณก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CBDTA โปรดติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่ dpo@indorama.net

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเพียงใด
IVL มุ่งมั่นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเราได้ทราบถึงความไม่ถูกต้องโดยข้อเท็จจริงของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะรีบแก้ไขเรื่องดังกล่าวดังกล่าวทันที
IVL มีนโยบายและขั้นตอนเก็บรักษาข้อมูลภายในที่กำหนดขึ้นตามเกณฑ์ต่อไปนี้ เพื่อกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น:
•    การสิ้นสุดการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ในการทำงานกับ IVL 
•    ความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล
•    เหตุผลด้านความมั่นคง
•    ระยะเวลาการบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•    การดำเนินคดีหรือข้อพิพาทที่กำลังดำเนินอยู่หรืออาจเกิดขึ้น
•    พันธกรณีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ความมั่นคงของสังคมหรือการรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้องวงจรปิด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนเก็บรักษาข้อมูลของเรา โปรดติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่ dpo@indorama.net

คุณมีสิทธิ์ใดบ้างในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ (ในสถานการณ์และภายใต้เงื่อนไข และอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง):
•    ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณ: สิทธิ์ในข้อนี้ช่วยให้คุณได้ทราบว่าเราถือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือไม่ และหากเราถือ คุณก็สามารถขอรับข้อมูลและสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้
•    ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: เป็นสิทธิ์ที่คุณจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
•    คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: คุณสามารถขอให้ IVL ไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปได้
•    ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: คุณสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปได้ รวมถึงในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป
•    ขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: คุณสามารถขอให้ IVL ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีขอบเขตจำกัดได้
•    ร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลบุคคลของคุณ: คุณสามารถขอรับสำเนา (เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างแบบแผน ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านในคอมพิวเตอร์ได้) ของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับ IVL หรือขอให้ IVL ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้

หากเป็นไปตามและอยู่ในขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ คุณมีสิทธิ์ถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โปรดทราบว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของ IVL ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับก่อนการถอนความยินยอมของคุณ หรือสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลในบางส่วนต่อไปตามหลักการทางกฎหมายอื่นใดนอกเหนือจากความยินยอมของคุณ

แม้ว่าเราจะมุ่งมั่นและพยายามที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ถ้าหากคุณเชื่อว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณถูกละเมิด เราสนับสนุนและยินดีหากท่านมาติดต่อ IVL ที่สำนักงานก่อนเพื่อจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ คุณมีสิทธิร้องเรียนโดยตรงไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา หรือยื่นฟ้อง IVL กับศาลที่มีอำนาจ (ทั้งในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ประเทศที่คุณทำงาน หรือประเทศที่คุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นได้ถูกละเมินกฎหมายความเป็นส่วนตัวแล้ว)

คุณสามารถใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณภายใต้นโยบายฉบับนี้ได้โดย ติดต่อ  แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ได้ที่อีเมล  dpo@indorama.net แต่โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บหรือประมวลผลข้อมูลบางอย่างต่อไปเมื่อและเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กระทำได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือการบริหาร (เช่น การเก็บบันทึกเกี่ยวกับประกันสังคม) หรือเกิดผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างยิ่งหากเราไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และผลประโยชน์นั้นมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ หากเราลบข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว เราจะไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออกจากระบบและระบบสำรองข้อมูลของเราได้ในทันที เนื่องด้วยเหตุผลด้านเทคนิค เราอาจปฏิเสธคำขอข้างต้น หากคำขอดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยเกินไป ต้องใช้การแก้ไขทางเทคนิคที่ไม่สมเหตุสมผล หรือส่งผลกระทบทางเทคนิคที่ไม่สมเหตุสมผลต่อระบบของเรา หรือเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น 

หากต้องการส่งคำขอต่างๆ ข้างต้น โปรดส่งอีเมลโดยเขียนหัวข้อว่า "คำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล" หากต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขอหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ (เช่น ส่งอีเมลยืนยันตัวตน) เพื่อช่วยให้เราสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
เราจะตอบคำขอของคุณกลับไปโดยเร็วที่สุดตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเสมอ

หากเราดำเนินการตามคำขอให้ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้แจ้งมา เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานด้านใด
เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นดังต่อไปนี้:
•    ปฏิบัติตามสัญญาที่จ้างงานคุณ (หรือข้อตกลงประเภทอื่นที่คล้ายคลึงกัน) กับ IVL และ
•    ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายแรงงาน ภาษี และประกันสังคม)
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหากเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายกับเรา ตัวอย่างของประเด็นนี้ คือ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
•    จัดระเบียบของกิจกรรมสร้างทีม
•    รักษาความปลอดภัยของสถานที่และระบบไอทีของเรา
•    จัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสายด่วนร้องเรียนจรรยาบรรณของเรา
•    ป้องกันหรือสอบสวนการฉ้อโกงหรือเหตุอาชญากรรมอื่นๆ
บางครั้งเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เรามาก่อนแล้ว เช่น บางครั้งเราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนนำภาพถ่ายหรือวีดิโอของคุณมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารองค์กรของเรา
 
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ หรือหากคุณขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ความสามารถของเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่เกิดจากสัญญาว่าจ้างคุณ (หรือข้อตกลงประเภทอื่นๆ ที่คล้ายกัน) กับ IVL และความสามารถของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายและภาระผูกพันตามสัญญาของเราบางครั้งขึ้นอยู่กับการที่ IVL สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทได้ ดังนั้นหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ หรือคุณขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราได้ (เช่น การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่คุณ) หรือเราอาจละเมิดพันธกรณีตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งข้อที่บังคับใช้กับเรา แล้วแต่กรณี ในบางกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจส่งผลให้เราต้องยุติความสัมพันธ์ในการทำงานกับคุณลงได้

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะมอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ที่ต้องการการเข้าถึงดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นหรือตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบุคคลดังกล่าวนี้ ได้แก่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ของ IVL ผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีอาจรวมถึงพนักงานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ("IT") ฝ่ายการเงิน ภาษี และนิติการได้อีกด้วย การเข้าถึงรายชื่อพนักงานภายใน (ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับงาน (ข้อมูลติดต่อ) ของบุคลากร IVL) จะถูกจัดเตรียมและส่งให้พนักงานที่จำเป็นต้องเข้าถึงรายชื่อพนักงานภายในดังกล่าว

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกที่ให้บริการร่วมภายในกลุ่มบริษัท IVL เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี การควบคุมเครดิต การเก็บบันทึก และการจ่ายเงินเดือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่ dpo@indorama.net

เราอาจถ่ายโอน/มอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับ IVL บุคคลที่สามเหล่านี้อาจหมายรวมถึงฝ่ายธุรการบัญชีเงินเดือน ผู้ดูแลสวัสดิการ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการระบบไอที (รวมถึงการวางแผนทรัพยากรองค์กรและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาบนคลาวด์) ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บริการการเบิกค่าใช้จ่าย ผู้ให้บริการโซลูชันจัดการข้อมูลพนักงาน ผู้ให้บริการโซลูชันจับเวลา ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ บริษัทจัดการรถยนต์องค์กร ผู้ให้บริการด้านการเดินทางและการย้ายสถานที่ และฝ่ายอื่นๆ เท่าที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นบางชนิดที่ IVL มอบให้คุณได้ใช้งานจะมีฟังก์ชันที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (เช่น Microsoft) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณด้วย IVL ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ได้ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณควรปิดฟังก์ชันนี้ โปรดติดต่อ Global IT Service Desk หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการปิดฟังก์ชัน

เราจะเลือกบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างรอบคอบ และจะสั่งให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำของ IVL เท่านั้น ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้และระบบจัดเก็บข้อมูลอาจมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศอื่น หาก IVL เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้รับดังกล่าวทราบ IVL จะสั่งให้มีการจัดหาระดับการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องยินยอม อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร การขาย หรือการโอนทรัพย์สิน การควบรวมกิจการ การขายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือสถานะทางการเงินของ IVL (หรือบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ)

ประการสุดท้าย ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยและถ่ายโอนเพื่อให้เป็นไปตามคำขอบังคับใช้กฎหมาย หรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล หรือข้อบังคับรัฐบาล (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานด้านภาษี ประกันสังคม และการว่าจ้างงาน) หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดการหรือบริหารกิจการด้านการเงินและภาษีของ IVL เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยเราจัดตั้งและป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือแก่บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายดังกล่าว (เช่น คู่กรณีในการพิจารณาคดีความของศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านตุลาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเรียกร้อง ฯลฯ)

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์นโยบายฉบับนี้ (ดูบท “เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามหรือไม่” ของนโยบายฉบับนี้)

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้ที่ไหน
IVL ทำธุรกิจอยู่ทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการจัดเก็บและประมวลผลโดย IVL หรือผู้ให้บริการในหลายเขตอำนาจศาล รวมถึงเขตอำนาจศาลของประเทศคุณ เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่นครอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีเซิร์ฟเวอร์สำรองที่นครแฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ ประเทศเยอรมนี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของสถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ในประเทศคุณ หรือแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่ dpo@indorama.net  

เรามีการป้องกันทั้งทางด้านการบริหารจัดการ เทคนิค และกายภาพอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดการสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราจะดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะกำหนดให้มีระดับการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

IVL มีการใช้นโยบายและขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่นำไปสู่การทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังประเทศอื่น เราจะดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะกำหนดให้มีระดับการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนจากประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังประเทศที่ตั้งอยู่นอก EEA ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ไทยและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น สำหรับกรณีนี้เราจะกำหนดให้มีการป้องกันดังต่อไปนี้:
•    กฎหมายของประเทศที่ได้รับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 45.1 ของกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป (2016/679) การตัดสินใจในระดับที่เพียงพอ ณ ตอนนี้ ได้แก่ประเทศดังต่อไปนี้ อันดอรรา อาร์เจนตินา แคนาดา (องค์กรด้านพาณิชย์) หมู่เกาะฟาโรห์ เกิร์นซีย์ อิสราเอล เกาะแมน ญี่ปุ่น เจอร์ซีย์ นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร อุรุกวัย และหมายความว่าคณะกรรมาธิการยุโรปได้รับรองแล้วว่าประเทศดังกล่าว มีการป้องกันที่เพียงพอ หรือ
•    การถ่ายโอนข้อมูลต้องเป็นไปตามมาตราการคุ้มครองข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป ตามมาตรา 46.2 c) หรือ d) ของกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (2016/679) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราการป้องกันข้อมูลได้ ที่นี่ หรือ
•    การป้องกันอย่างเหมาะสมอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรา 46 ของกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (2016/679)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอก EEA โปรดศึกษาหัวข้อ “เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามหรือไม่” หรือติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่ dpo@indorama.net  

การติดตาม
IVL อาจตรวจสอบการใช้ระบบข้อมูลของตนเพื่อตรวจจับและแก้ไขภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูล หรือการใช้ระบบข้อมูลของ IVL อย่างไม่เหมาะสมก็ต่อเมื่อและเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กระทำได้ อาจต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบข้อมูลดังกล่าว

สามารถศึกษาแนวทางติดตามดูแลของ IVL ได้จากนโยบายองค์กรและนโยบายของประเทศต่างๆ ซึ่งได้ระบุวิธีใช้ทรัพยากรระบบสารสนเทศของ IVL เอาไว้ โปรดศึกษานโยบายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางติดตามดูแลของ IVL และพันธกรณีของคุณตามที่นโยบายดังกล่าวกำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของนโยบายดังกล่าวนี้ โปรดติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่ dpo@indorama.net

การแก้ไขนโยบาย
นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โปรดทราบว่านโยบายนี้จะได้รับการปรับปรุงตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการปรับปรุงนโยบาย เราจะออกฉบับแก้ไขใหม่และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ความขัดแย้งหรือความลักลั่นระหว่างนโยบายฉบับนี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น ๆ
IVL ได้นำนโยบายความเป็นส่วนตัวหนึ่งชุดมาใช้แก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มและปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเราเท่านั้น เราได้จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าและบุคคลอื่นๆ ที่เราได้ติดต่อสื่อสารด้วย และข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์ของเรา (โปรดอ่าน “เว็บไซต์เกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา”) หากคุณส่งใบสมัครงานทางเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามนโยบายนี้และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บ หากเกิดกรณีขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดของนโยบายนี้และข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ IVL ฉบับอื่นๆ ให้ใช้ข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IVL ที่ dpo@indorama.net